Crazy Cat Lady

Een weekendje weg, op vakantie of onverwachts van huis? Uw katten vinden dat geen probleem, als ze maar niet zelf het huis hoeven verlaten. Die kattenstress is ook niet meer nodig, want nu is er de kattenoppas 'Crazy Cat Lady'.

Even voorstellen..

Ankie van der Enden

Ik ben Ankie van der Enden, getrouwd met Kees en trotse moeder van een dochter en een zoon, die beiden hun weg hebben gevonden. Onze hond Nushi, de vier katten Gipette, Pita, Elfje en Gina vormen een harmonieuze eenheid in ons huis.

Ik ben een beetje gek. Op katten in het bijzonder. Vanwege deze dierenliefde ben ik als kattenoppas begonnen in Rotterdam. Ik vind het heerlijk om katten te verzorgen en te vertroetelen wanneer hun baasjes even niet in de gelegenheid zijn.

Katten blijven het liefst thuis.

Een kat wil niets liever dan in zijn eigen vertrouwde omgeving te mogen blijven in plaats van te worden weggebracht naar een kattenopvang of pension. Zo'n kattenpension zorgt voor de meeste katten voor veel stress. Katten kunnen er gewoon minder goed mee omgaan dan bijvoorbeeld honden.

Uw kat wordt thuis verzorgd en vertroeteld.

U kunt nu echter onbezorgd van huis en van uw vakantie genieten, terwijl ik uw katten verzorg in hun eigen vertrouwde omgeving, bij u thuis dus. Ook het toedienen van medicatie kan ik in die periode verzorgen.

Uw kater of poes krijgt dagelijks de nodige verzorging en aandacht, en bovendien kan ik desgewenst enkele andere klusjes voor u uitvoeren.

Aantrekkelijke prijzen en prima verzorging aan huis.

Ik hanteer aantrekkelijke tarieven voor de verzorging van uw kat of katten. Vergelijk de kosten van een dierenpension en u ziet dat mijn service-aan-huis vaak veel goedkoper is.

Meer weten?

Lees meer over mijn werkwijze en het verzorgingsgebied, of neem direct contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek.


Hoe ik werk

Tijdens een vrijblijvend bezoek aan uw huis worden uw wensen geïnventariseerd en vastgelegd. Veelal is het voldoende om eenmaal per dag langs te komen om uw katten de liefde, aandacht en zorg te geven die zij nodig hebben.

Per bezoek besteed ik een half uur waarin:

 • Elke dag nieuw voer en vers water wordt geserveerd;
 • De kattenbak wordt verzorgd;
 • Ongelukjes van de katten worden opgeruimd;
 • Post wordt gesorteerd en uit het zicht gelegd.

Speciale wensen zijn vanzelfsprekend altijd bespreekbaar.

Waar werk ik

Ik verzorg katten in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zevenhuizen, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.
Woont u buiten dit verzorgingsgebied stuur me dan een email of bel. Wellicht kunnen we er dan een mouw aan passen.

Voor mijn reiskosten bereken ik een enkele reis van mijn huisadres naar uw woning tegen een tarief van € 0,30 per kilometer. Voor parkeerkosten (indien van toepassing) wordt het geldende tarief in rekening gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met een tijdspanne van 36 minuten.

Tarieven kattenoppas CrazyCatLady

Standaard serviceprijs per dag
verzorging 1 kat, 1 maal per dag€ 10,00
verzorging elke extra kat€ 2,00
verzorging 1 kat, 2 maal per dag€ 20,00
verzorging elke extra kat€ 3,00
medicatie toediening€ 3,50
reiskosten per kilometer *€ 0,30
parkeerkostenkostprijs
  
Extra service 
vachtverzorging per kat, per dag€ 5,00
huisplanten water geven€ 1,50
tuin- en balkonplanten water geven€ 2,50
stofzuigen€ 4,50
vuilnis / kliko buiten zetten€ 2,00
dierenartsbezoek per half uur
(excl. kosten dierenarts)
€ 25,00

*) er wordt een enkele reis per dag in rekening gebracht.


Onvoorziene kosten

Onvoorziene kosten voor bijvoorbeeld dierenartsbezoek, onverwacht langere afwezigheid van uzelf, aangeschaft dierenvoedsel of geneesmiddelen et cetera worden uiteraard aan u doorberekend.

Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan vóór de aanvang van de dienstverlening.

Weten wanneer ik nog beschikbaar ben?

Stuur mij een bericht waarin u de gewenste periode vermeldt en de dienst die u wenst.

De afgelopen jaren heb ik de ervaring dat er altijd een oplossing te vinden is. Neem wel zo snel mogelijk contact met mij op, dan kan er bijtijds worden ingepland.

Centraal staat dat de katten goed verzorgd worden. Ik neem voldoende tijd voor liefdevolle aandacht, een kroel en, als uw kat het wil, wat spelen.

Uw kat verdient het.


Neem contact met mij op

Contact

CrazyCatLady Ankie van der Enden verzorgt katten in Rotterdam.
Neem contact met mij op voor een intakegesprek of voor meer informatie.


 

Crazy cat Lady | Gein 29 | 3068 GJ  Rotterdam | Tel. 010-4202349 | Mobiel: 06-54381344
email: ankie11@live.nl | Fax: 010-4214557 | Bank: 16.24.78.240 | KvK: 56121857 | BTW-nr: NL087437466B01

Bedankt

Bedankt voor uw bericht!

Dank u wel voor uw bericht. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Indien u na een aantal dagen geen reactie hebt ontvangen neem dan telefonisch contact met mij op via telefoonnummer: 06-54381344.

Naar de homepage


Algemene Voorwaarden Crazy Cat Lady

Artikel 1. Definities

Verzorger: Crazy Cat Lady, Gein 29, 3068 GJ Rotterdam Opdrachtgever: persoon (huisdiereneigenaar) die Verzorger opdracht geeft zijn katten / planten tegen betaling te verzorgen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn op iedere overeenkomst tussen Verzorger en Opdrachtgever van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 4. Verzorger behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren of een opdracht te annuleren.
 5. Verzorger behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. ( dit geldt niet voor de reeds gestarte oppasafspraken)

Artikel 3. Verzorging en Gezondheid

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voedsel, kattengrit en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door Verzorger.
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor ontvlooiing, ontworming (4x per jaar) en jaarlijkse inenting van de kat(ten).
 3. Verzorger is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen.
 4. Opdrachtgever bericht Verzorger bij thuiskomst telefonisch, per SMS of mail. Indien geen contact wordt opgenomen door opdrachtgever wordt de verzorging van de dier (en) voortgezet en zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.
 5. Verzorger zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het dier altijd eerst contact opnemen met Opdrachtgever of de contactpersoon. Indien noodzakelijk kan de Verzorger een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar van het dier. De Verzorger zal dan gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is, en zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar m.b.t. de keuze van de dierenarts. Bij levensbedreigende situaties voor uw huisdier zal de Verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren. Verzorger zal in geval van sterfte eerst contact opnemen met de eigenaar alvorens te handelen.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Verzorger zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren
 2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Verzorger toegang heeft tot de plaats van het te verzorgen huisdier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verzorger worden verstrekt.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Verzorger.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verzorger een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verzorger gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Verzorger daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. Verzorger behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijzigen van de tarieven en voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Verzorger dient bij wijziging van de tarieven en voorwaarden de Opdrachtgever op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever heeft het recht de geplaatste order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder opgaaf van reden. Daarvoor worden door Verzorger 20 % administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever een geplaatste order gedeeltelijk annuleert, bijvoorbeeld door afbreken van vakantie en eerder thuiskomen, dan zullen alleen de werkzaamheden die reeds werden verricht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzorger is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Verzorger ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Verzorger kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 4. Voorts is Verzorger bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verzorger kan worden gevergd.
 5. Indien Verzorger tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verzorger gerechtigd de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 6. Overmacht

 1. Verzorger is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 7. Betaling en Incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verzorger verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Verzorger aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Verzorger is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verzorger is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Verzorger aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verzorger beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Verzorger is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Verzorger is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Verzorger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Verzorger.
 8. Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn / haar dier(en) toebrengt / toebrengen aan Verzorger, anderen of aan de eigendommen van Verzorger of anderen.
 9. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht Verzorger (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en / of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Verzorger de Opdrachtgever hiervan- zo spoedig als mogelijk is- in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet worden verhaald op Verzorger.
 10. Indien Verzorger aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolgd van het niet nakomen van de in de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Verzorger voor eventuele aanspraken aan derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verzorger toerekenbaar is. Indien Verzorger uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Verzorger zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verzorger, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verzorger en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Geschillen

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op deze website dan ontvang ik de daarin door u genoemde gegevens via email. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht, of op een andere manier ter beschikking gesteld. Uw persoonsgegevens zijn dus veilig.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Ankie van der Enden is de Crazy Cat Lady

 
 
 
 
 

Kattenoppas & Verzorging
Werkwijze
Tarieven
Contact & Beschikbaarheid
Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
© 2012 CrazyCatLady.nl
website: paqqa